Maulendo a Banja 5: Inshuwaransi Yoyenda – Kodi Ndi Yofunika? | | bambo

Zochitika zaposachedwapa zapadziko lonse lapansi zapangitsa apaulendo kulingalira za ubwino wa inshuwalansi yapaulendo.

Nazi mfundo zisanu zofunika kuziganizira.

Tsambali likufunika javascript.

JavaScript ndiyofunika kuti muthe kuwerenga zinthu zofunika kwambiri. Chitani izi pazokonda msakatuli wanu, chonde.

kAm(96C6E@DE2CEnk^Am

kAm $6 = 64E:? 8 EC2G6 =:? DFC2? 46 42! 766 = 2 3: E @ G6CH96 =>:? 8]* @F42? 368 ndi:! E @ D: > A =: 7J E96 AC @ 46DD 3J E2 A @? 6? ED @ 7 J @ FC EC: A – 2: C[ 42C C6?E2=D[ 9@E6=D[ @C A6C92AD 2 4CF:D6 @C 25G6?EFC6 EC:A] %96 4 @ DE 2? 5 H92E 4 @ G6C286 J @ F>: 89E? 665C H2 EH: == 36 56A6? 56 ? E @? E96D6 G2C:23=6D]k^am

@kAmr? D: 56C G: D: E:? 8 @? 6 @ 7 D6G6C2 = 288C682E @ CD: E6D H96C6 J @ F42? 86E 2 3C @ 25 @ G6CG: 6H @ 7 E96:? DFC2? 46>2c @FE9]4@>Qm$BF2C6>@FE9]4@>k^2m[ k2 9C67lQ9EEAi^^x?DFC6>JEC:A]4@>qmx? DFC6> JEC: A]4 @ > k^2m2? 5 k2 9C67lQ9EEAi ^^ r @ G6CEC: A]4 @ > Qmr @ G6CEC: A]4 @ > k ^ 2m 42? 96 = AJ @ FF? Mtengo wa 56CDE2 5 9 @ H 4 @ G6C286 42? 96 = A D9 @ F = 5 J @ FC 2 >: = J > 6 > 36C 364 @ > 6: == @ C = @ D6 2 A2DDA @ CE[ @C D9@F=5 2 ?2EFC2= 5:D2DE6C >2<6 EC2G6= :>A@DD:3=6]k^am

kAm%96D6D:E6D42? AC @ G: 56:? ndi :89e:? 4 = F5: 8 D2 > A = 6 BF @ E6D[ 4@>A2C:D@?D 2?5 4FDE@>6C C6G:6HD]k^am

kAmx7 J@F7:? 5 2 4 @> A2? JJ @F =: > 6 pa? 52E: pa? 7C @ > 2 7C: 6? 5[ J@F 42? 5:G6 566A6C H:E9 2 D:?8=6 @C82?:K2E:@?]k^am

Am (92E>: 89E 36 4 @ G6C65nk ^ Am

kAm*@F’ == H2? EE @ C6G: 6H E96 56E2: = D @ 7 2 C2? 86 @ 7 A @ =: 4: 6D 2? 5 9 @ H G2C:FD>: D92AD H: = = 36 92? 5 = 65](92E 92AA6? DH: E9 E96 = @DD[ 56=2J @C 52>286 @7 J@FC 3288286 @C H96? J@FC EC:A 😀 56=2J65 @C 42?46=65n (92E 5@6D E96 A@=:4J 4@G6C D9@F=5 J@F ?665 E@ :?E6CCFAE E96 EC:A 5F6 E@ 2? :?;FCJ @C :==?6DD @C 2D E96 C6DF=E @7 2 72>:=J 6>6C86?4J 2E 9@>6n r2? J@F 24BF:C6 4@G6C286 E92E AC@G:56D 2DD:DE2?46 :7 J@F @C 2 72>:=J >6>36C ?665D 6>6C86?4J >65:42= 4@G6C286 @C 6G24F2E:@?n !@=:4:6D E92E AC@>:D6 J@F 42? “42?46= 7@C 2?J C62D@?” >2J 92G6 D@>6 6I4=FD:@?D[ D@ 36 DFC6 E@ 5:2= 😕 E@ E96 56E2:=D]k^am

kAm* @ FC 4C65: E 42C5 > 2J AC @ G: 56 4 @ G6C286k^Am

km964 😕 6 H96E96C E96 42C5D J @ F 42CCJ AC @ G: 56 4 @ G6C286 D9 @ F = 5 J @ FC 7 =: 89E 36 42 ? 46 = 65 @ CJ @ FC = F88286 36 = @ DE[ 56=2J65 @C 52>2865] *@F>: 89E 36 A = 62D2? E=JDFACAC:D65]z? @ H H92E 4 @ G6C286 J @ F 92G6 367 @ C6 3FJ:? 8 255: E: @? 2 =:? DFC2? 46 D @ J @ F 2C6? UCDBF @ jE H2DE:? 8 C6D @ FC46D]p? 5 @ 7 4 @ FCD6[ J@F H:== @?=J 36 4@G6C65 7@C D6CG:46D A2:5 7@C 3J E92E 42C5] x7 J @ F92G6 2 | Mtengo wa 2DE6C42C5[ J@F 42? 4964< 7@C 4@G6C286 @? k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]> J42C536? 67: ED]4@>QmHHH]>J42C536? 67: ED]4@>k^2mk^Am

kAmxD r ~ ‘xs `h 4 @ G6C65nk ^ Am

kAmr @ G6C286 7 @ C A2? 56>: 4 C6 = 2E65 EC2G6 = 492 == 6? 86D 92D @ 6G = G65 2? 5 G2C: 6D 3J A @ =: 4J]r @ > A2C6 A @ =: 4: 6 D H: E9 E9: D:? >:? 5]%2 :89 ndi 36:! A = 246 2! 5 9 @ H C6: > 3FCD6 > 6? E C2E6D G2CJ]xE: D 2 = D @: > A @ CE2? EE @ 36 2H2C6 @ 7 H9: 49 4 @ F? EC:6D C6BF:C6 EC2G6=:? DFC2? 46 2! 5 @ E96C 962 = E9 C6 = 2E65 DE: AF = 2E: @? D 2E E96 E: > 6 @ 7 J @ FC 56A2CEFC6]k^Am

kAmw@H>F495@6D:E4@DEnk^Am

kAmtDE: > 2E6D G2CJ 7C @ > cT `_T @ 7 E96 4 @ DE @ 7 J @ FC EC: A]tIA6CED 25G: D6 EC2G6 = 6CD E @ 4 @ ? D: 56C 9 @ H> F49 E96J 2C6 H: ==:? 8 E @C:D :ine 2? 5> 2E49 C6D @ FC46D 3J FE: =: K:? 8 4 @ G6C286 AC @ G: 565 3J J @ FC 4C65: E 42C5[ 2? 6>A=@J6C[ J@FC 6I:DE:?8 >65:42= :?DFC2?46 2?5 255:E:@?2= 4@G6C286 H96C6 J@F D66 2 82A]k^am

kAmuFCE96C[ C6G:6H E96 :>A24E @7 E:>:?8 @? J@FC :?DFC2?46 AFC492D6] * @F > 2J = @ D6 D @ > 6 36 ? 67: ED: 7 J@F H2: EE=@? 8E@3FJ4@G6C286]k^Am

kW {J?? ~’# @fc Qm{~w2J6D]4@>k^2mX:D2? 2FE9 @c[ 72>:=J EC2G6= 6IA6CE 2?5 6?E9FD:2DE:4 6IA=@C6C] v2E96C> @C6 EC2G6 =:? E6 = @? %H:EE6C k2 9C67lQ9EEAi ^^HHH]EH:EE6C]4@>^=@92J6DQmo=@92J6Dk^2m[ u2463@@<[ @C G:2 k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]72>:=JEC2G6=]4@> Qmu2>:=J%C2G6=]4@>k^2m Xk^Am

kAmU4 @AJja_aa k2 9C67lQ9EEAi ^^u2>:=J%C2G6=]4@>Qmu2>:=J%C2G6=]4@>k^2m]s:DEC:3FE653J%C:3F? 6r @? E6? ndi p86! 4j[ {{r]k^am

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *